เดลินิวส์ | อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ข้อเสนอแนะโครงการนำร่องลดโลกร้อน
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.45 น.

มาต่อโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบ การขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. 

ข้อเสนอแนะ การศึกษาโครงการนำร่อง ระบบขนส่งสาธารณะชุมชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดให้มีระบบขนส่งที่ยั่งยืนเพื่อให้บริการในชุมชนซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยให้ประชากรมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการที่ผู้คนสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมและเรียนรู้การบริหารจัดการ ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนด้านเศรษฐกิจสีเขียว มากขึ้นจากการที่ได้รับรู้ถึงความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การที่จะนำบทเรียนรู้ที่ได้รับจากโครงการนำร่อง ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงไปเป็นตัวอย่างเพื่อดำเนินการพัฒนาในท้องถิ่นของตนเอง นอกจากจะต้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะชุมชนให้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว ยังต้องคำนึงและศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จอีกด้วยเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ความสำเร็จของระบบขนส่งสาธารณะ ชุมชนของเทศบาลตำบลเมืองแกลงสมควรที่จะได้รับการพิจารณากำหนดแนวทางในการขยายผล/พัฒนาระบบภายในพื้นที่ต่อไป หรือประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ข้างเคียงเพื่อถ่ายทอดและกำหนดแนวทางในการพัฒนา/ขยายผลร่วมกัน

ข้อเสนอแนะมาตรการปรับปรุงระบบทางเดินเท้าในการศึกษาโครงการประเมินดรรชนีความสะดวกในการเดินเท้าในเขตคูเมืองเชียงใหม่ (มาตรการระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว) เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการปรับปรุงทางเดินเท้าโดยเสนอแนะให้มีแผนปฏิบัติการ 2 แผน คือ แผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย ดำเนินการโดยผู้บริหารเทศบาล และแผนปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการ ดำเนินการโดยฝ่ายข้าราชการเทศบาล ซึ่งหากได้ดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

สมควรที่จะพิจารณาศึกษาถึงแนวทางการประเมินดรรชนีความสะดวกในการเดินเท้าอย่างจริงจังเพื่อจัดทำและกำหนดให้เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป.

ไฟเหลือง

failuang@dailynews.co.thเปลี่ยนขนาดตัวอักษร
แบ่งปันข่าวสาร